Dnes je 21. 05. (utorok), čas: 09:40, meniny má: Zina

Úradné dokumenty

Obec Jakovany zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, mestskej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
01.03.2024 Obchodná verejná sútaž Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [121.65K]
09.02.2024 Zadanie územnoplánovacej dokumentácie obce Jakovany Rozpočet stiahnuť [569.42K]
05.02.2024 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce Jakovany Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [112.43K]
15.12.2023 VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakovany VZN stiahnuť [0.00B]
15.12.2023 Finančný rozpočet 2024 a predpoklady rozpočtu na roky 2025-2026 Rozpočet stiahnuť [522.79K]
29.11.2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jakovany na 1. polrok 2024 Základné dokumenty stiahnuť [358.29K]
29.11.2023 Finančný rozpočet 2023 a návrh finančného rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026 Rozpočet stiahnuť [522.79K]
02.10.2023 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady SR Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
08.09.2023 Rozpočet
02.08.2023 Verejná vyhláška VSD NN Rozpočet stiahnuť [0.00B]
03.07.2023 Záverečný účet obce za rok 2022 Rozpočet stiahnuť [0.00B]
21.06.2023 Návrh záverečného účtu obce za rok 2022 Rozpočet stiahnuť [0.00B]
19.01.2023 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho pojednávania Iné dokumenty, zmluvy, predpisy
02.01.2023 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Rozpočet stiahnuť [0.00B]
01.12.2022 Finančný rozpočet 2022 a návrh finančného rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 Rozpočet stiahnuť [516.08K]
01.12.2022 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Jakovany 01.12.2022 VZN stiahnuť [284.39K]
03.11.2022 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Jakovany v roku 2022 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
24.02.2022 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [16.04K]
03.12.2021 Rozpočet Obce Jakovany na rok 2022 a predpoklad na roky 2023,2024 Finančný rozpočet Rozpočet stiahnuť [2.70M]
15.12.2020 VZN č. 1/2016 - Dodatok č. 1 VZN stiahnuť [323.29K]
15.12.2020 VZN č. 2/2019 - Dodatok č. 1 VZN stiahnuť [255.41K]
03.12.2019 Rozpočet Obce Jakovany na rok 2020 rozpočet Rozpočet stiahnuť [15.95K]
02.12.2019 VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakovan VZN stiahnuť [5.36M]
18.10.2019 Dodatok k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia VZN stiahnuť [381.62K]
30.09.2019 Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidencii oznamovateľov protispoločenskej činnosti Smernica Základné dokumenty
16.04.2019 Zásady odmeňovania poslancov OcZ a členov komisií pri OcZ v Jakovanoch Základné dokumenty stiahnuť [0.97M]
12.04.2019 VZN obce Jakovany č. 2/2019 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre narodené dieťa VZN stiahnuť [1.10M]
01.02.2019 VZN -Obce Jakovany č. 1/2019 o užívaní verejných priestranstiev VZN stiahnuť [834.69K]
11.01.2019 VZN obce Jakovany č 2/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia po schválení zmeny zo dňa 14.12.2018 VZN stiahnuť [0.00B]
17.05.2018 VZN -Obce Jakovany č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb , o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby VZN stiahnuť [8.53M]
28.11.2017 Smernica upravujúca postupy verejného obstarávania v obci Jakovany Základné dokumenty stiahnuť [4.38M]
21.09.2017 Prevádzkový poriadok obecného pohrebiska v Jakovanoch. Základné dokumenty stiahnuť [5.31M]
08.03.2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jakovany. VZN stiahnuť [7.87M]
05.01.2016 Program rozvoja obce Jakovany na roky 2015- 2022 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [1.38M]
05.01.2016 Program rozvoja obce Jakovany na roky 2015- 2022 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [1.38M]
14.12.2015 VZN o miestných daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad VZN stiahnuť [139.50K]
27.11.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Rozpočet stiahnuť [20.71K]
12.05.2015 VZN o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Jakovany VZN stiahnuť [26.72K]
27.04.2015 Notárska zápisnica - kúpna zmluva Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [438.11K]
08.03.2013 ZÁSADY o odmeňovaní funkcionárov a zamestnancov obce Jakovany Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [168.48K]
11.02.2011 ROKOVACÍ PORIADOK Obecného zastupiteľstva Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [47.81K]
11.02.2011 Organizačný poriadok obce Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [121.22K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
12.04.2024 UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 4. 4. 2024 Uznesenia stiahnuť [201.80K]
07.03.2024 UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29. 2. 2024 Uznesenia stiahnuť [209.63K]
20.12.2023 UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 12. 2023 Uznesenia stiahnuť [225.23K]
04.12.2023 UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. 11. 2023 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
27.10.2023 UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20. 10. 2023 Uznesenia stiahnuť [381.15K]
10.07.2023 UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jakovanoch zo dňa 28.06.2023 Uznesenia stiahnuť [375.50K]
10.05.2023 UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jakovany zo dňa 02.05.2023 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
24.04.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.03.2023 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
10.04.2023 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.03.2023 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
13.02.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3.2.2023 Zápisnice stiahnuť [95.50K]
13.02.2023 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3.2.2023 Uznesenia stiahnuť [58.00K]
02.01.2023 UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jakovany zo dňa 16.12.2022 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
16.12.2022 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakovanoch konaného dňa 16.12.2022 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
08.12.2022 Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jakovany konaného dňa 28.11.2022 Zápisnice stiahnuť [47.34K]
07.12.2022 U Z N E S E N I E z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jakovany zo dňa 28.11.2022 Uznesenia stiahnuť [0.00B]
29.06.2022 Uznesenia 20.6.2022 Uznesenia stiahnuť [576.42K]
29.04.2022 Uznesenia 21.4.2022 Uznesenia stiahnuť [564.41K]
20.02.2022 uznesenia 17.2.2022 Uznesenia stiahnuť [0.98M]
17.12.2021 Zápisnica +uznesenia 2.12.2021 Zápisnice stiahnuť [2.33M]
14.10.2021 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 30. 09. 2021 zápisnica+uznesenia Uznesenia stiahnuť [1.75M]
16.09.2021 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 19. 08. 2021 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [1.04M]
02.07.2021 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 03. 06. 2021 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [2.06M]
30.04.2021 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 08. 04. 2021 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [1.60M]
31.01.2021 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 15. 01. 2021 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [2.13M]
04.01.2021 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 10. 12. 2020 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [0.00B]
04.01.2021 Uznesenia z OcZ 10. 12. 2020 Uznesenia Uznesenia stiahnuť [1.17M]
11.12.2020 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 12. 11. 2020 + uznesenia Zápisnice stiahnuť [2.53M]
18.09.2020 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 10.09.2020 zápisnica+uznesenia Zápisnice
06.09.2020 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 20. 08. 2020 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [2.18M]
22.06.2020 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 05. 06. 2020 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [0.00B]
31.05.2020 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 14. 05. 2020 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [1.65M]
11.03.2020 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 20. 02. 2020 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [1.35M]
12.12.2019 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 02. 12. 2019 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [3.78M]
28.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 17. 10. 2019 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [2.33M]
23.09.2019 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 12. 9. 2019 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [1.24M]
01.08.2019 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 25.7.2019 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
23.07.2019 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 11.7.2019 zápisnica+uznesenia Zápisnice stiahnuť [2.45M]
17.04.2019 Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Jakovanoch dňa 11.4.2019 zápisnica+ uznesenie Zápisnice stiahnuť [3.35M]
23.03.2019 Záverečný účet obce Jakovany za rok 2018 Uznesenia stiahnuť [2.82M]
18.03.2019 Správa nezávislého audítora Doplnené materiály stiahnuť [1.19M]
14.02.2019 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 31.1.2019 zápisnica+ uznesenie Zápisnice stiahnuť [1.69M]
20.12.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 14..12..2018 zápisnica+ uznesenie Zápisnice stiahnuť [1.74M]
19.12.2018 Rozpočet Obce Jakovany na rok 2019 Doplnené materiály stiahnuť [21.72K]
18.12.2018 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 29.11..2018 zápisnica+ uznesenie Zápisnice stiahnuť [1.54M]
12.11.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 25.10.2018 zápisnica+ uznesenie Zápisnice stiahnuť [625.32K]
01.10.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 20.9..2018 Zápisnice stiahnuť [1.83M]
01.08.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 26.7..2018 Zápisnice stiahnuť [1.49M]
25.05.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 17.5.2018 Zápisnice stiahnuť [1.73M]
03.04.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 22.3.2018 Zápisnice stiahnuť [1.99M]
26.03.2018 Záverečný účet obce Jakovany za rok 2017 Doplnené materiály stiahnuť [217.50K]
26.03.2018 Rozpočtové opatrenie č, 1/2018 Doplnené materiály stiahnuť [654.75K]
26.03.2018 Rozpočtové opatrenie č, 1/2018 Doplnené materiály stiahnuť [654.75K]
10.02.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 1.2.2018 Zápisnice stiahnuť [1.26M]
11.12.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 1.12.2017 Zápisnice stiahnuť [2.70M]
04.12.2017 Rozpočet Obce Jakovany na rok 2018 Doplnené materiály stiahnuť [2.47M]
04.12.2017 Rozpočtové opatrenie č, 7/2017 Doplnené materiály stiahnuť [538.73K]
24.11.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 20.11. 2017 Zápisnice stiahnuť [1.17M]
13.11.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 10.11.2017 Zápisnice stiahnuť [489.43K]
20.09.2017 Zápisnice stiahnuť [1.16M]
24.07.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 30.6.2017 Zápisnice stiahnuť [1.82M]
20.04.2017 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 7.4 .2017 Zápisnice stiahnuť [3.24M]
21.03.2017 Rozpočtové opatrenie č, 1/2017 Doplnené materiály stiahnuť [739.19K]
07.03.2017 Zápisnica zo zasadnutiaOZ v Jakovanoch 24.2.2017 z Zápisnice stiahnuť [1.64M]
07.03.2017 Záverečný účet obce Jakovany za rok 2017 Doplnené materiály stiahnuť [198.50K]
15.12.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 9.12.2016 Zápisnice stiahnuť [1.69M]
12.12.2016 Rozpočet Obce Jakovany na rok 2017 Doplnené materiály stiahnuť [2.50M]
12.12.2016 Rozpočtové opatrenie č, 3/2016 Doplnené materiály stiahnuť [499.67K]
21.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 4.11.2016 Zápisnice stiahnuť [1.54M]
23.09.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 14.9.2016 Uznesenia stiahnuť [2.11M]
10.07.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 1.7.2016 Zápisnice stiahnuť [1.08M]
27.06.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 25.6.2016 Zápisnice stiahnuť [311.83K]
11.05.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 4.5.2016 Zápisnice stiahnuť [1.63M]
18.03.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 7.3.2016 Zápisnice stiahnuť [1.71M]
23.02.2016 Zápisnica zo zasadnutia OZ v Jakovanoch dňa 5.2.2016 Zápisnice stiahnuť [729.68K]
18.02.2016 Zmena rozpočtu č 1 Doplnené materiály stiahnuť [543.79K]
23.12.2015 Uznesenia OZ v Jakovanoch Uznesenia
25.11.2014 Návrh – Rozpočet 2015, 2016, 2017 Doplnené materiály stiahnuť [62.29K]
28.11.2013 Návrh VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakova Doplnené materiály
28.11.2013 Návrh rozpočetu na rok 2014, 2015, 2016 Doplnené materiály stiahnuť [50.80K]